විවිද ලිපි

වසංගතය​!
ගූගුලයේ පරවුනු පර​සකුරා මල​ (Google Search)

යුද සමයේ විඳී අත්දැකීමක් !

මෘත ශරීරයක් කතා කරයි!

ගෝජි බෙරී !

ගින්න! බුරු බුරු ගා නගින රාජ...රාජ.. ගින්න!බොඳවී ගිය අපනයන සිහිනය​ !

මා දකින​ ස්ත්‍රී මනෝවිඥානය​!

සමලිංග සේවනය ! Homosexuality !

අපේ උසාවි හා අපේම පොලිසි !

චිත්තාකර්ෂණීය ලිංගිකතා පරිසිද්ධීන් සමහර​ක්

ගින්න! බුරු බුරු ගා නගින රාජ...රාජ.. ගින්න!

සූරා මුහම්මද් (අදියරය: 47 පදය​: 35)

සුරා අන්-නිසා ( ස්ත්‍රීය​ ) චේදය​: 4 වක්‍යය​: 24

සූරත්-උල් තව්බා (පශ්චාත්තාපය) චේදය​: 9 පදය​: 5

හොඳ සිහියෙන් කුර්-ආනය දකින ලාංකික සිතිවිල්ලක්!

මට නොකී කතාව !

එම්බාම් චූන්!

නෙළුම් ඇට + වරකා + ස්ප්‍රයිට් = විෂ​ද

මට හිතෙන හැටි ගැන මට හිතුනු හැටි!

මිරිස් ඇටයක් එහේ කොහොමද​?

නිල් තල්මස් අභියෝගය​!