Monday, December 7, 2015

සුරා අන්-නිසා ( ස්ත්‍රීය​ ) චේදය​: 4 වක්‍යය​: 24


@Lankika Situwili

*මේ ඔබ ලබා දුන් දෙවන​ කුර්-ආන් වැකියයි එය ඔබ තේරුම් ගත් ආකාරයයි


         http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=4&verse=24


//මෙහි ඉතිහාසය දැනගත යුතුයි. අත්අඩංගුවට ගත් සතුරු පක්ෂයේ ස්ත්‍රීන් දුෂණය කිරීමට අල්ලා අවසර දී ඇතත් 
මේ කියන යුද්දයේ දී අදාළ ස්ත්‍රීන් සමග ඔවුන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයන් සිටි නිසා මේ ගැහැනුන් දුෂණය කිරීම මෙය අනාචාරයේ හැසිරිමක් දැයි 
මොහොමඩ් තුමාගේ සෙබළුන්ට සැකයක් ඇති වී ඇත, මිට පිළිතුර මෙහිදී අල්ලා දෙවියන් ගේ අදහස විඅත්තේ විවාහක ගැහැනුන් දුෂණය 
අනාචාරයක් නමුත් ඔබ අත්අඩංගුවට පත් විවාහක ගැහැනුන් නම් එය කිසිලෙස අනාචාරයක් නොවන බවයි.//

*මේ ඔබ ලබා දුන් කුර්-ආන් 4:24 චේදයේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයන් කිහිපයක් හා හැකි අයුරින්  මා කල සිංහලය පරිවර්තනයන් 


Sahih International: And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess. [This is] the decree of Allah upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise. තවද​, [එසේම ඔබට තහනම් වන සියල්ල වන්නේ] ඔබේ දකුණත් හිමි හැර​ විවාහක ස්ත්‍රීන්. [මෙයයි] ඔබ වෙත අල්ලාහ්ගේ නියමය​. තවද​ ඔබට නීත්‍යනුකූල වන්නෙ මෙයින් ඔබ්බට [අනෙක් සියල්ල] ඔබ ඔවුන්ව අපේක්‍ෂා ​කලහොත් [විවාහයෙන්] ඔබේ දේපලවලින් [ත්‍යාග] සහිතව​, ඉච්චා කරන බඹසර, නීතිවිරෝධී ලිංගික සංවාසයෙන් තොර. අර ඔවුන්ගෙන් ඔබ බුක්ති විඳින කුමක් හෝ වෙනුවට [විවාහය තුලින්] ඔවුන්ගේ වන්දිය හිලව් කිරීම ඔබේ යුතුකමයි . තවද​, යුතුකමින් ඔබ්බට ඔබ අන්‍යෝන්‍ය එකඟ වන​ කුමක් හෝ එය උදෙසා ඔබ වෙත වරදක් නොවෙයි.  සැබැවින්ම​, සියල්ල​දන්නාද, ප්‍රඥාවන්තයාද අල්ලාහ්ම වෙයි


Pickthall: And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess. It is a decree of Allah for you. Lawful unto you are all beyond those mentioned, so that ye seek them with your wealth in honest wedlock, not debauchery. And those of whom ye seek (by marrying them), give unto them their portions as a duty. And there is no sin for you in what ye do by mutual agreement after the duty (hath been done). Lo! Allah is ever Know-er, Wise. තවද (ඔබ වෙත තහනම්) ඔබේ දකුණත් හිමි අර (සිරගත) කවුරුන් ඉතිරිව සියලු විවාහක ස්ත්‍රීන්. මෙයයි ඔබ වෙත අල්ලාහ්ගේ නියමය. ඔබ වෙත නිත්‍යානුකූල වන්නේ සඳහන් වූවායින්ගෙන් බැහැර සියල්ල​, වස්තු සහිතව තෙපි අවංක විවාහ බන්දනයට අපේක්‍ෂා කලහොත්, සල්ලාලකමින් තොර  (ඔවුන්ව විවාහ කිරීමෙන්), යුතුකම වශයෙන් ඔවුන් වෙත ඔවුන්ගේ කොටස ලබා දී. තවද යුතුකමින් පසුව තෙපි ඇති කරගන්නා කිනම් හෝ අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවයක් ඔබ උදෙසා පවක් නොවෙයි (එක්තැන් වූ පසු.)  බලව​! නිරතුරුව අල්ලාහ් සියල්ල දන්නාද​, ප්‍රඥාවන්තයාද  වෙයි.


Yusuf Ali: Also (prohibited are) women already married, except those whom your right hands possess: Thus hath Allah ordained (Prohibitions) against you: Except for these, all others are lawful, provided ye seek (them in marriage) with gifts from your property,- desiring chastity, not lust, seeing that ye derive benefit from them, give them their dowers (at least) as prescribed; but if, after a dower is prescribed, agree Mutually (to vary it), there is no blame on you, and Allah is All-knowing, All-wise. තවද ( තහනම් වනුයේ ) අර කවුරුන් ඔබේ දකුණත් හිමි හැර පෙර විවාහක ස්ත්‍රීන්. මෙසේ අල්ලාහ් ප්‍රව‍්‍රජ ( තහනම ) ඔබට එදිරිව එක්තැන් කර ඇත:
මෙවුන් වෙනුවට බැහැර අනික් සියල්ල ඔබට නීත්‍යානුකූල වෙයි, ඉච්චා කරන බඹසර​, දේපලවලින් ත්‍යාග සහිතව තෙපි (ඔවුන්ව විවාහයට) අපේක්‍ෂා කරනවානම්, අනාචාරයෙන් තොර, ඔවුන් තුල උපදින ප්‍රතිලාභ දකිමින්,  නියමිත (අවම හෝ) ඔවුන්ගේ දෑවැදි ලබා දී​; නමුත් දෑවැදි නියමිත වීමෙන් අනතුරුව, අන්‍යෝන්‍ය එකඟ වීම් (එය වෙනස් කරන​) ඔබ මත වරදක් පැටවෙන්නෙ නැත​, තවද අල්ලාහ් සියල්ල දන්නාද  ප්‍රඥාවන්තයාද වෙයි


Shakir: And all married women except those whom your right hands possess (this is) Allah's ordinance to you, and lawful for you are (all women) besides those, provided that you seek (them) with your property, taking (them) in marriage not committing fornication. Then as to those whom you profit by, give them their dowries as appointed; and there is no blame on you about what you mutually agree after what is appointed; surely Allah is Knowing, Wise. තවද අර කවුරුන් ඔබේ දකුණත් හිමි හැර සියලු විවාහක ස්ත්‍රීන් (මෙය) ඔබ වෙත අල්ලාහ්ගේ ආඥාපනත​, තවද ඔබ උදේසා නිත්‍යානුකූල වන්නේ මෙවුන් ඇරත් (සියලු ස්ත්‍රීන්) ඔබේ දේපල සහිතව (ඔවුන්ව) අපේක්‍ෂා කලහොත්, (ඔවුන්ව) විවාහයට ගැනීමෙන්, මෛථූනයෙන් තොරඑවිට ඔවුන් කවුරුන්ද ඔබ ප්‍රයෝජනය ලබන ඔවුන්ට නියමිත දෑවැදි දී; තවද දෑවැදි නියමය කිරීමෙන් පසු ඇති කර ගැනෙන​ අන්‍යෝන්‍ය එකඟතා ඔබ වෙත වරදක් නොවෙයි. නියත වශයෙන්ම ​අල්ලාහ් දැන සිටින්නා, ප්‍රඥාවන්තයාද වෙයි.


Muhammad Sarwar: You are forbidden to marry married women except your slave-girls. This is the decree of God. Besides these, it is lawful for you to marry other women if you pay their dower, maintain chastity and do not commit indecency. If you marry them for the appointed time you must pay their dowries. There is no harm if you reach an understanding among yourselves about the dowry, God is All-knowing and All-wise. ඔබේ වහල් තරුණියන් හැර විවාහක ස්ත්‍රීන් විවාහ කර ගැනීම ඔබට තහනම් කර ඇත​. මෙයයි අල්ලාහ්ගේ නියමය. ​මෙවුන් ඇරත්, ඔවුන්ගේ දෑවැදි ලබා දෙනවා නම් අනෙකුත් ස්ත්‍රීන් විවාහ කර ගැනීම ඔබට නීත්‍යානුකූලයි.  පතිවත ආරක්‍ෂා කරගෙන අවිනීත නොවී, නියමිත කාලයක් සඳහා ඔබ ඔවුන් විවාහ කර ගන්නවානම්, ඔබ ඔවුන්ගේ දෑවැදි ලබා දිය යුතුයි. දෑවැද්ද සඳහා ඔබ අතර අවබෝධයක් ඇතිවෙනවා නම් එය හානියක් නොවෙයි. දෙවියා සියල්ල දන්නාද​ සියලු ප්‍රඥාවන්තයාද වෙයි.


Mohsin Khan: Also (forbidden are) women already married, except those (captives and slaves) whom your right hands possess. Thus has Allah ordained for you. All others are lawful, provided you seek (them in marriage) with Mahr (bridal money given by the husband to his wife at the time of marriage) from your property, desiring chastity, not committing illegal sexual intercourse, so with those of whom you have enjoyed sexual , give them their Mahr as prescribed; but if after a Mahr is prescribed, you agree mutually (to give more), there is no sin on you. Surely, Allah is Ever All ­Knowing, All Wise. තවද (තහනම් වන්නේ) අර ඔවුන් ​ඔබේ දකුණත් හිමි (සිරගත හා වහල්) හැර පෙර විවාහක ස්ත්‍රීන්. එසේ අල්ලාහ් ඔබ උදෙසා නියම කර ඇත​ඔබේ දේපලවලින් මහ්ර් ( විවාහය සිදුවෙන අවස්තාවේ මනාලයා විසින් මනාලියට දෙනු ලබන මංගල මුදල ) සමඟ ඔබ අපේක්‍ෂා කලහොත් අනෙක් සියල්ල​ ඔබට​නීත්‍යානුකූලයි, ඉච්චාකරන බඹසර, නීතිවිරෝධි ලිංගික සංසර්ග නොකර​, අර ඔවුන් වෙතින් ඔබ ලිංගිකව තෘප්තිමත්වී ඇති බව කරුණට ගෙන, ඔවුන්ගේ මහ්රය නියමිත කල පරිදි දෙන්න;​ නමුත්, මහ්රයක් නියමිත කලායින් පසු ( තවත් දෙන්න ) ඔබ කැමැති නම්, ඔබ කෙරෙහි පවක් නැත​. නියත වශයෙන්ම​. අල්ලාහ් නිරතුරුවම සියල්ල දැන සිටින්නාද​​, ප්‍රඥාවන්තයාද වෙයි


Arberry: and wedded women, save what your right hands own. So God prescribes for you. Lawful for you, beyond all that, is that you may seek, using your wealth, in wedlock and not in licence. Such wives as you enjoy thereby, give them their wages proportionate; it is no fault in you in your agreeing together, after the due proportionate. God is All-knowing, All-wise. තවද විවාහක ස්ත්‍රීන්, ඔබේ දකුණත් හිමි ඔවුන් ඉතිරිවඔබ උදෙසා දෙවියා එසේ නියම කරයි. ඔබ උදෙසා නීත්‍යානුකූල වන්නේ අර සියල්ලෙන් ඔබ්බට, ඔබේ වස්තු උපයෝගී කරමින්, අර ඔබ අපේක්‍ෂා කරණු ඇති, විවාහ බන්ධනයකින් හා හිතුමතයේ නො හැසිර, එයින් ඔබ බුක්ති විඳින එබඳු බිරිඳෑවරුන් නිසා, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ සමානුපාතික වැටුප් ලබා දෙන්න. සමානුපාතික නියම ලබා දීමෙන් පසු, ඔබගේ එක්වී​එකඟවන​ එයින්​ ඔබට වරදක් නැතඅල්ලාහ්  සියල්ල දැන සිටින්නාද​, ප්‍රඥාවන්තයාද වෙයි.

කෙටි හැඳින් වීම​:

  පද 167 කින් සමන්විත සූරා අන්-නිසා (ස්ත්‍රීය​) කුර්- ආනයේ දෙවෙනි දිගතම සූරාව වේ. මදිනීයිය ( මදීනාවේ ප්‍රකාශ වූ ) මෙම සූරාව ප්‍රකාෂ වී ඇත්තේ 100 වැන්නට ආසන්නව නමුත් මෙය කුර්-ආනයේ  තැන ලබන්නේ 4 වැනි සූරාව​ ලෙසිනි. මෙම සූරාව ප්‍රකාෂ වන්න වූ පරිසරය වන්නේ මුස්ලීම් වරුන් මුහුන දුන් දෙවන යුද්ධය වන 'උහද්' යුධ පරාජයෙන් පසු එලඹූ කාලයේ, පුරුෂයන් බොහෝමයක් මරණයට පත් වී ඇති තත්වයක​වැන්දඹු වී ඇති ස්ත්‍රීන්ගේ අනාගත​ය කාරනා කොට​ගෙන, අනාතයන් අරඹයා ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයක් වශයෙනි https://en.wikipedia.org/wiki/An-Nisa


මෙහිදී මා ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ ඔබ ලබා දුන් සබැඳියාව තුලින් මතු කර ගත් පදය තුලින්ම නිසා 'සතුරු පක්‍ෂයේ ස්ත්‍රීන් දුෂණය කිරීමට අල්ලා අවසර දී ඇත්තෙහිද​, අදාළ ස්ත්‍රීන් සමග ඔවුන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයන් සිට ඇති බවක්ද' ඔබ උද්ධරණය කරගෙන ඇත්තේ කොයි අන්දමින්ද කියන එක නම් විමතියක්


පෙරදී මෙන් මෙහිද ඉතිහාසය නොබලා ඉදිරිපත් කල පදය පමනක් සමාලෝචනයට ගත්තා නම් සමහරවිට එහි බරපතල බවක් දැනෙන්නට ඉඩ තිබෙන නමුත් පද 167 ම නොවුනත් අවම වශයෙන් මෙයට පෙර හා පසු පදයන් දෙක හෝ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කලා නම් සත්‍යය වැටහේවි.


සහෝ Lankika Situwili, මාතලංගේ බ්ලොගයේ ඔබ ඉදිරිපත් කල ඉතිරි ප්‍රශ්න සියල්ලට මා පැහැදිලි කිරීමක් කරන තුරු මා වෙත අතුරු ප්‍රශ්න යොමු නොකරන ලෙස ඔබගෙන් මා ඉල්ලා සිටින අතර එසේ ඔබ නගන ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් එය​ මේ බ්ලොගය වලංගු නොවන බවත් කියා සිටිමි. තවද​, ඇනෝලා බැහැර ප්‍රොෆයිල් එකකින් එන අනෙක් අයට පිළිතුරු දෙන්න මා හැකි අයුරින් උත්සාහ කරන බවත් සලකන්න​, ස්තූතියි.